Organisatie GSC/ODS

Na de fusie op 1 juli 2013 is een nieuwe club ontstaan met een nieuwe organisatieopzet. Die is hieronder beschreven.

De financiële huishouding is de basis van de club en heeft derhalve hoge prioriteit. Naast een jaarlijks sluitende exploitatie en de reguliere afschrijvingen moet gestreefd worden naar het vrijmaken van middelen voor nieuwe ontwikkelingen op de accommodatie. De penningmeester en de secretaris krijgen bij hun werk steun van een aantal bestuursondersteuners, die enkele taken van beide bestuursleden uitvoeren. In eerste instantie gaat het om een leden- en contributieadministratie, toezicht op betalingen en de aanpak van betalingsachterstanden. Op het terrein van uitgaven is het uitgangspunt , dat aan (selectie)spelers door de club géén betalingen worden gedaan. Door de sterk individualiserende samenleving en de daarmee gepaard gaande afname van de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen, zal het bestuur in de komende jaren niet ontkomen aan het betalen van vergoedingen om vacante, cruciale functies toch ingevuld te krijgen. De impact van deze betalingen kan groot zijn, zowel in psychologisch opzicht als de invloed er van op de hoogte van de contributies. In dat kader kiest GSC/ODS voor een contributie op een maximaal voorzieningenniveau, waarop korting wordt gegeven indien het lid (of ouder van een jeugdlid) vrijwilligerswerk binnen de club verricht. De hoogte van de korting is afhankelijk van de mate van inzet en wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

Voor de wijze waarop de voetbalsport bij GSC/ODS bedreven wordt, is een speciale voetbalvisie op papier gezet in opdracht van een technische commissie, waarvan minimaal één lid zitting heeft in het bestuur en minimaal één in de jeugdcommissie. In de voetbalvisie is verankerd hoe er bij onze club, van kabouters tot eerste elftal, gespeeld wordt. In de basis komt het neer op het maximaal ontwikkelen van technische vaardigheden bij de jongste spelers en, naarmate de leeftijd vordert, het bijbrengen van tactische vaardigheden, versterken van het fysiek en het bijbrengen van de meerwaarde van teamsport. De technische commissie laat de uitvoering hiervan over aan het hoofd jeugdopleiding, die sturing geeft aan de overige trainers en leiders. Bij de senioren berust de leiding bij een ander lid van de technische commissie, die op zijn beurt sturing geeft aan begeleiders (of aanvoerders) van alle seniorenteams. Voor aanvang van elk seizoen, bij voorkeur na afloop van het seizoen eraan voorafgaand, worden afspraken herijkt en vastgelegd. Te denken valt aan het doorschuiven van spelers naar hogere teams, indien die door wat voor oorzaak dan ook over te weinig spelers beschikken. Een ieder, die bij GSC/ODS betrokken is bij de begeleiding van een (jeugd)team, weet wat er van onze spelers verwacht wordt; zowel op voetbalgebied als dat van normen en waarden.

De jeugdcommissie heeft de verantwoordelijke taak om te waken over onze jonge leden. Zij helpt het bestuur bij de invulling van de technische commissie en de aanstelling van het hoofd opleiding. Zij draagt zorg voor de begeleiding van de jeugdteams; trainers, leiders en assistent scheidsrechters en de aanstelling van clubleiders bij wedstrijden, die niet door een KNVB-scheidsrechter geleid worden. Daartoe worden ook A- en B-junioren bij toerbeurt ingezet om wedstrijden van respectievelijk E- en F-pupillen te leiden. Werving van nieuw leden is cruciaal voor het voorbestaan van GSC/ODS. Om dat gestalte te geven kunnen kinderen vanaf vijf jaar op proef altijd een maand gratis meetrainen. Op basisscholen worden tijdens de lesuren gymnastiek voetbalclinics verzorgd (in elk geval in april/mei) en worden op zaterdag (mei/juni) op ons kunstgras ook gratis clinics gegeven. Het overnemen of weglokken van kinderen bij andere clubs zal niet aan de orde zijn. Nieuwe leden, oud of jong, moeten zelf voor GSC/ODS kiezen. Met name bij kinderen (en hun ouders) moet het bekend worden, dat dit een club is waar de jeugd volop aandacht krijgt. Trainingen moeten leerzaam en leuk zijn. Discipline is vanzelfsprekend.

Over die discipline, van jong tot oud, waakt de commissie Normen en Waarden. Het bestuur en de jeugdcommissie zullen leden, die zich op één of andere wijze niet gedragen zoals van hen verwacht wordt, naar deze commissie verwijzen. Die beziet welke sanctie er eventueel tegen het betreffende lid genomen kan worden. Het bestuur zal zo’n advies in principe bekrachtigen en dient bij afwijking daarvan desgevraagd verantwoording af te leggen op een ledenvergadering. De commissie ziet er op toe, dat elk lid – dus niet alleen nieuwe leden – jaarlijks kennis nemen van de normen en waarden, zoals die in speciale reglementen voor senioren en jeugd zijn vastgesteld.

Een kantinecommissie zal belast zijn met het runnen van bar en keuken in ons clubhuis. Daarbij vallen diverse taken te onderscheiden; bezetting tijdens wedstrijd- en trainingsdagen, het maken en bewaken van het rooster, opmaken van kassa’s en  administreren van omzet, controle op de geldstromen, inkoop t.b.v. bar en keuken, uitgifte en beheer van sleutels clubgebouw (dus ook openen en sluiten van kantine en centrale toegang kleedruimtes) en het beheer van de gevonden voorwerpen.

Een sponsorcommissie is van groot belang voor de club. Elke bijdrage van gulle gevers, winkels en bedrijven, in geld of natura, is natuurlijk welkom. Een commissie ziet er op toe, dat dit alles verloopt op een gestructureerde en gestroomlijnde wijze. Dat houdt onder meer in: vaststelling van tarieven voor shirtreclame, reclameborden en advertenties op onze website, opstellen en afsluiten van contracten en het onderhouden van het contact met onze sponsors. Ten minste één maal per jaar draagt de commissie zorg voor een sponsormiddag of -avond.

Voor werkzaamheden, onderhoud en schoonmaak van het clubhuis en op het terrein van de club is een accommodatiecommissie nodig. Deze draagt zorg voor het uitvoeren van incidentele (ver)bouwprojecten, maar ook voor de wekelijkse werkzaamheden om de accommodatie schoon, heel en veilig te houden. Indien daarvoor externe partijen nodig zijn (b.v. schoonmakers, banenpoolers, Reclassering) dan berust de coördinatie daarvan bij deze commissie.

Ter versterking van het recreatief aspect zorgt een activiteitencommissie, dat er naast het voetbal regelmatig andere leuke dingen te beleven zijn in en om ons clubgebouw. Dat kan de commissie zelfstandig doen, maar ook in samenwerking met andere commissies (b.v. de jeugdcommissie bij een specifieke jeugdactiviteit).

Een veteranencommissie ziet er op toe, dat ook de oudste liefhebbers aan hun trekken komen. Deze commissie draagt zorg voor jaarlijks ten minste acht voetbalavonden, waarbij andere clubs worden uitgenodigd, en één groot toernooi in de zomer. Ook coördineert deze commissie de inzet van onze veteranen, bij uitnodigingen voor incidentele wedstrijden of toernooien bij andere clubs. Voorts coördineert deze commissie de activiteiten in het kader van de 7×7 activiteiten, die zijn ontwikkeld i.s.m. het Sportbedrijf van de Gemeente Dordrecht en andere Dordtse clubs.

Speciale aandacht binnen onze club is er voor de leden, die géén vrijwilligerswerk doen en derhalve géén onderdeel uitmaken van bestuur of commissies. Voor hen wordt zoveel mogelijk gedaan, om het hen naar de zin te maken. In ruil wordt van hen verwacht dat zij goede ambassadeurs van GSC/ODS zijn. Los van wat er op papier staat (de reglementen Normen en Waarden) betekent dit een positieve houding tegenover de mensen, die wèl bereid zijn om zich voor de club in te zetten. Onaangepast gedrag of negatieve uiting kan er toe leiden, dat het bestuur de commissie Normen en Waarden vraagt om te oordelen of een lid, dat zich hieraan schuldig maakt, in aanmerking komt voor een sanctie.