Missie, visie en doelstellingen GSC/ODS

Door fusie van GSC en ODS is op 1 juli 2013 een voetbalvereniging ontstaan, die zowel qua accommodatie, financiën als ledental klaar is voor de toekomst. Daar horen een missie, een visie en een organisatie bij, waarmee we vooruit kunnen en periodiek moet worden herijkt.

Missie

De vereniging staat voor recreatieve, prestatieve en passieve sportbeleving voor een zo groot mogelijke doelgroep in een veilige en aantrekkelijke omgeving. en wil daarbij een belangrijke sociale partner zijn voor de gemeente Dordrecht. GSC/ODS wil ook een duurzame vereniging zijn, die in energieverbruik zelfvoorziend wordt, niet alleen om klimaatdoelen van de overheid te (helpen) bereiken , maar ook om geld te besparen en zo de contributie en consumptieprijzen in de kantine op langere termijn in de hand te kunnen houden.

De opdracht is het verder ontwikkelen van een club, die groeit, maar de sfeer moet blijven uitademen van een grote familie, waarin vrijwel iedereen elkaar kent. Sportiviteit en respect gelden als kernwaarden. Het eerste- en tweede elftal zullen prestatief ingesteld zijn en als zodanig ook de begeleiding en de middelen moeten krijgen, om maximaal te presteren. Na de fusie van de zaterdag en zondag-selecties (in de zomer van 2023) is het streven om het eerste elftal binnen vijf jaar een stabiele tweedeklasser te doen zijn. Het tweede elftal dient te streven naar het spelen op een zo hoog mogelijk niveau, om het verschil tussen eerste- en tweede elftal niet te groot te laten zijn. De overige seniorenteams worden beschouwd als recreatief en de opdracht voor de clubleiding is om het plezier voor deze leden optimaal te houden.

Bij de jeugd blijft de focus liggen op groei van onderaf, door werving van kabouters (via de Mini’s Day) en F-pupillen. De groei moet leiden tot een club, waarin er per leeftijdcategorie bij de pupillen ten minste twee- en bij de junioren ten minste één team in de competitie uitkomen. Naarmate de leeftijd stijgt zal het prestatieve element, zeker bij de hoogste teams in de O13 t/m O19-categorie, meer de nadruk krijgen. Opzet daarbij is om JO19-1 minimaal op eerste klasse niveau te laten spelen, zodat voor de grootste talenten de overstap naar de senioren niet te groot zal zijn.  Bij de recreatieve jeugd zal de nadruk nog meer op het element plezier moeten liggen. Daarbij zal aandacht moeten zijn voor nevenactiviteiten naast het voetbal, om de kinderen sterker aan de club te binden en te motiveren om hun sport op een lager niveau enthousiast te blijven beoefenen.

Visie

GSC/ODS is van en voor “normale” mensen. Artikel 1 van de Grondwet is heilig voor onze club. Discriminatie vindt louter plaats op gedrag: wie zich niet gepast gedraagt wordt niet getolereerd. Voetbal is zowel een prestatieve- als recreatieve sport. Leden, van jong tot oud, moeten zich op alle niveaus thuis voelen. Het bestuur van de club waakt over de wijze waarop de missie tot stand komt en krijgt voor de totstandkoming daarvan steun van onontbeerlijke commissies. Het bestuur legt minimaal eens per jaar verantwoording af aan de leden; niet alleen over het gevoerde beleid, maar ook over de processen, die nodig zijn om missie en visie praktisch uitvoerbaar te maken.

De visie luidt als volgt.

 • Prestatief een vooraanstaande rol spelen.
 • Een (jeugd)opleiding op een hoog kwaliteitsniveau met gediplomeerde begeleiders en trainers
 • Aanbod van sport en plezier voor alle leeftijden, dus ook 35-plus (7×7) en 55-plus (Walking Football)
 • Een vereniging waar men zicht heeft op de ontwikkelingen van het individu, ieder in zijn of haar mogelijkheden.
 • Gastvrij en klantgericht met oog voor interne en externe wensen om recreatieve- en passieve sportbeleving te optimaliseren.
 • Een sociaal aangename en veilige omgeving met aandacht voor leden, gezin en bezoekers waar gedragsregels gelden op basis van normen en waarden.
 • Een gezond en verantwoord financieel beleid

Doelstellingen

De doelstellingen voor de toekomst zijn:

 1. Een aantrekkelijke en financieel gezonde vereniging
 2. Een sportief goede selectie die prestatief voetbal speelt
 3. Mogelijkheden bieden tot recreatief voetbal
 4. Aanbieden van activiteiten voor 35+ en 55+
 5. Een goede jeugdopleiding
 6. De jeugdafdeling uitbouwen
 7. Het hebben van een gezonde concurrentiepositie ten opzichte van andere verenigingen
 8. Optimaal benutten van de accommodatie
 9. Een stimulerend vrijwilligersbeleid
 10. Een energieneutrale club, die mogelijk uitgroeit tot energieleverancier voor de omgeving
 11. Een club die ook ruimte biedt aan andere sporters, zoals reeds gebeurt met biljarten en bridge