Beste leden en ouders van jeugdleden,

Het bestuur van GSC/ODS nodigt jullie uit om op 17 november om 20:30 de ALV bij te wonen in de kantine.
Deze avond zullen wij u informeren hoe onze vereniging er bij staat.
Ook zullen er belangrijke besluiten moeten worden genomen en zal er een vooruitblik naar komend jaar zijn.
Wij zijn blij dat we deze avond ook een nieuwe Voorzitter kunnen presenteren.
Wij hopen dat u allen in grote getalen op deze avond aanwezig zult zijn.

Met sportieve groet.
Bestuur GSC/ODS

Agenda ALV 17-11-2022

1. Opening
2. Notulen ALV 2021
3. Agendapunten
a. Jubilarissen
v Dylan Bax en Hans Stal 25 jaar lid
v Rein van de Mijle 55 jaar lid
v Arie de Bruijn 65 jaar lid
v Co Eichorn 70 jaar
v Lid van verdiensten

b. Financieel Jaarverslag
Ø Verslag kas commissie
Ø duurzaamheidsproject

c. Vacatures Bestuur
i. Voordracht Voorzitter. Cees den Breejen
ii. Voordracht algemeen lid technische commissie. Peter Spaan
iii. Reglementair aftredend;
Jeroen Brouwers (niet herkiesbaar)
Rutger Rodermond (niet herkiesbaar)

d. Commissie verslagen

e. Verkiezing kascommissie
i. Reglementair aftredend:
v Arie de Bruin
v Monique Rombout
v Hennie Kattemölle
Allen herkiesbaar

f. Vrijwilligersbeleid
Ø Toelichting op plannen vrijwilligers beleid.
Ø Besluit tot invoeren vrijwilligers beleid

g. Door de leden ingediende vragen/voorstellen (uiterlijk tot 11 november 2022 schriftelijk in te dienen bij de secretaris: secretariaat@gscods.nl)

De notulen van 2021 liggen met de financiële stukken ter inzage in de bestuurskamer vanaf maandag 7 november 2022

4. Rondvraag
5. Afsluiting